Felhasználási feltételek

Üdvözöljük a L’Oréal számára létrehozott webhelyen, amely elérhető a következő URL-címen: www.loreal.hu

Olvassa el a webhely Felhasználási Feltételeit! A www.loreal.hu felhasználásával Ön feltétel nélkül elfogadja ezeket a Felhasználási Feltételeket.

A L’Oreal.hu webhelyet a L’ORÉAL Magyarország Kozmetika Kft.

Hozta létre és tette közzé, amelynek székhelye: 1023 Budapest, Árpád Fejedelem útja 26-28.; cégjegyzékszáma: 01-09-268100.

E-mail cím: mail@loreal.hu

Telefonszám: 06-1-438-2100

1. HOZZÁFÉRÉS A WEBHELYHEZ

A webhelyet bárki használhatja, de egyes szolgáltatásait csak nagykorú személyek vehetik igénybe. Fiatalkorú személyeknek a jognyilatkozat adását igénylő szolgáltatások igénybevételéhez a jogi képviselőjének hozzájárulása szükséges.
Egyes szolgáltatásokkal kapcsolatban nyomtatványok kitöltését kérhetjük. A valós helyzetnek megfelelően pontosan és őszintén töltse ki a szükséges információkat! Az információk megadása önkéntes, és mindig tájékoztatjuk Ön arról, hogy társaságunk milyen célokra és milyen feltételek mellett használja fel azokat.
Köszönjük, hogy friss információkat szolgáltat!
A www.loreal.hu webhely vagy egyes részeinek eléréséhez személyes hozzáférési kódok használatára lehet szükség. Ilyenkor Ön felel a kódok bizalmas kezeléséhez és titokban tartásának biztosításához szükséges intézkedések megtételéért. A kódok bármikor megváltoztathatók. A kódokkal való visszaélés megakadályozása érdekében korlátozhatjuk a webhely vagy bizonyos részeinek elérésére irányuló kísérletek számát. Kérjük tájékoztasson bennünket, ha a kódok jogosulatlan felhasználásról tudomást szerez.
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a Felhasználási Feltételekben ismertetett szabályok megsértése esetén a www.loreal.hu weboldalhoz való hozzáférését felfüggesszük, amiről a haladéktalanul tájékoztatni fogjuk.
Bár arra törekszünk, hogy a webhely szabadon elérhető legyen, a hozzáférést nem tudjuk mindenkor garantálni, mert különböző okok, például karbantartás, frissítés vagy egyéb, rajtunk kívül álló okok miatt is megszakadhat a webhely elérhetősége.

2. SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA

A www.loreal.hu és annak minden eleme (például logó, védjegy, fénykép, kép, szöveg, videó, stb.) védett szellemi alkotásnak minősül, melyek jogosultja a L’ORÉAL.. A webhely létrehozásához jelentős befektetésekre és munkatársaink erőfeszítéseire volt szükség, ezért – a Felhasználási Feltételek kifejezett eltérő rendelkezésének hiányában – a webhelyet csak személyes és magán célokra lehet felhasználni. Tilos a L’ORÉAL kifejeztt előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a www.loreal.hu webhelyet vagy annak tartalmát hordozótól függetlenül bármilyen kereskedelmi vagy egyéb célból felhasználni, sokszorosítani, illetve bemutatni. Az ilyen előzetes hozzájárulás iránti kérelmeket a következő címre kell elküldeni: mail@loreal.hu

3. A WEBHELY HASZNÁLATA

Felhívjuk a figyelmet, hogy a www.loreal.hu felhasználása feltételezi azt, hogy Ön az internethasználathoz szükséges megfelelő hardverrel és szoftverrel rendelkezik.

Ezenkívül felhívjuk a figyelmet, hogy nem biztosítjuk az adatátvitel biztonságát, rendelkezésre állását és sértetlenségét, ezért nem felelünk a L’ORÉAL érdekkörénkívül eső hibákért, mulasztásokért, törlésekért, késedelmekért, üzemzavarokért (ideértve a számítógépes vírusokat), kommunikációs csatornákért, hardverekért és szoftverekért, valamint az Ön által ezen a webhelyen közzétett tartalmak engedély nélküli felhasználásáért vagy sérüléséért.

3.1 A felhasználó általános kötelezettségei

Támogatjuk a toleranciában és a mások tiszteletében rejlő értékeket, ezért a webhelyet tilos fajgyűlölő, erőszakos, idegengyűlölő, kártékony, trágár vagy illegális tartalmak közvetítésére felhasználni.
A webhely felhasználásával Ön vállalja, hogy tartózkodik a következőktől:

 • • becsületsértő, rágalmazó, jogsértő, jó hírnév csorbítására alkalmas, mások személyiségi vagy egyéb jogait sértő, illetve erőszakra buzdító, faji vagy etnikai gyűlöletet keltő tartalmak terjesztése;
 • • a webhely felhasználása politikai propagandára vagy hittérítésre;
 • • reklámcélú tartalmak közzététele;
 • • a Fórum rendeltetésétől eltérő célú felhasználása, ideértve a közösségi életet;
 • • kiskorúakat veszélyeztető információk vagy tartalmak terjesztése;
 • • a webhely felhasználása törvénytelen tevékenységekre, ideértve azokat, amelyek szoftverekhez, védjegyekhez, fényképekhez, képekhez, szövegekhez, videókhoz, stb. fűződő tulajdonjogokat sértenek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a webhelyen (pl. az általunk szervezett fogyasztói játékok keretében) közzé tenni kívánt tartalomra vonatkozóan Önnek minden joggal vagy engedéllyel rendelkeznie kell. Ezenkívül felhívjuk a figyelmet, hogy a weboldalon tiltjuk a kiskorú személyeket ábrázoló, vagy a 3.1. cikkben rögzített szabályokat sértő tartalmaka (ideértve a fényképeket és videókat) közzétételét.

3.2 A webhely részeire vonatkozó rendelkezések

A webhelyen különféle tartalmak találhatók: webhely tartalmak, online alkalmazások, felhasználói tartalmak, Fórum, pályázatok, stb. („Elemek“).

3.2.1 Hozzáférhető tartalom

A webhelyen szabadon hozzáférhető tartalmak találhatók („Hozzáférhető Tartalom“). Ön az első alkalommal elfogadja, hogy a webhelyet a Felhasználási Feltételeknek megfelelően, jogszerűen fogja használni.
Ezennel ingyenes, nem kizárólagos és nem átruházható jogot biztosítunk Önnek a webhelyen közzétett tartalmak felhasználására, mely jog kizárólag személyes és magán célra szól, és idő vagy hely tekintetében nem korlátozott. Tilos a L’ORÉAL kifejezttelőzetes írásbelihozzájárulása nélkül a webhelyen közzétett tartalmakat sokszorosítani, módosítani vagy terjeszteni, illetve más célokra felhasználni. Az ilyen előzetes hozzájárulás iránti kérelmeket előzetesen a következő címre kell elküldeni: mail@loreal.hu

3.2.2 Online alkalmazások

A webhely alkalmazásokat is tartalmaz („Online Alkalmazások“). Ezennel ingyenes, nem kizárólagos és nem átruházható jogot biztosítunk Önnek a hozzáférés idejére az Online Alkalmazások felhasználására, mely jog kizárólag személyes és magán célra szól, és idő vagy hely tekintetében nem korlátozott. Ön elfogadja, hogy az Online Alkalmazásokat nem módosítja, nem alakítja át, nem sokszorosítja vagy nem terjeszti, vagy nem helyez el rajtuk semmilyen tulajdonjogi jelzést vagy feliratot, illetve közvetlenül vagy közvetve sem használja fel azokat reklámcélokra.
Kérjük, hogy az Online Alkalmazásokat érintő esetleges hibákat azonnal jelentse a következő e-mail címen: mail@loreal.hu
Arra törekszünk, hogy minél előbb kijavítsuk ezeket a hiányosságokat.
Ön tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy ha egy kép retusálásához (különösen valamilyen kozmetikai termék virtuális kipróbálásához) valamilyen eszközt vagy alkalmazást biztosítunk, az eszközt vagy alkalmazást csak magán célra és a rendeltetésének megfelelően használhatja fel. Tilos ezeket az eszközöket vagy alkalmazásokat a mi jó hírnevünkett, becsületünket illetve harmadik személyek jogait sértő módon felhasználni. Tilos más személyek képeit vagy műveit az ő külön hozzájárulásuk nélkül módosítani vagy terjeszteni. Tilos a mi előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulásunk nélkül a webhelyen vagy annak bármely részén elhelyezett, az eszközzel/alkalmazással együtt kapott (különösen modelleket ábrázoló) tartalmakat módosítani, terjeszteni, illetve más módon közzé tenni (függetlenül attól, hogy azokat az eszközökkel/alkalmazásokkal módosították-e).

4. FELHASZNÁLÓI TARTALMAK

A www.loreal.hu webhelyen területet bocsáthatunk rendelkezésre, hogy szövegeket, fényképeket, videókat, stb. osszon meg („Felhasználói Tartalmak“). Ön felel azért, hogy a Felhasználói Tartalmak felhasználása ne sértse harmadik felek jogait. A www.loreal.hu webhelyen a Felhasználói Tartalmak elhelyezésével Ön ingyenes, nem kizárólagos, az egész világra érvényes, idő és hely tekintetében nem korlátozott engedélyt ad nekünk, hogy a Felhasználói Tartalmakat (egyben vagy részeiben) felhasználjuk, sokszorosítsuk, módosítsuk, átalakítsuk, terjesszük, lefordítsuk, azokból származó műveket hozzunk létre, más művekbe beépítsük, és bármilyen hordozón terjesszük (ideértve egyebek mellett ezt a Webhelyet).

Kifejezetten hozzájárulunk ahhoz, hogy Ön a webhelyünkön és idegen, pl. közösségi hálózatként és közösségi webhelyként ismert webhelyeken elhelyezett tartalmakat felhasználja.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a közösségi oldalak használatára kizárólag a közösségi oldalak felhasználási feltételei vonatkoznak, ezért tájékoztatjuk Önt – Ön pedig kifejezetten elfogadja –, hogy a tartalom felhasználása során az idegen webhelyek által meghatározott feltételek számunkra kötelezőek. Nem felelős tehát a L’ORÉAL azért, ha mi vagy idegenek a tartalmakat a közösségi oldalak által meghatározott feltételeknek megfelelően felhasználják, különösen az engedélyezett jogok körén és időtartamán belül, illetve a tartalmak eltávolításának feltételei szerint.

Ön az előbb említettektől függetlenül elfogadja, hogy – amennyiben idegenek feltételei azt kikötik – a tartalmak idegen webhelyeken, például közösségi odalakon történő felhasználásáról az összes kedvezményezettet tájékoztatnia kellett, és a hozzájárulásukat meg kellett szereznie.

Ön ezenkívül elfogadja – és megerősíti, hogy tájékoztatást kapott (valamint megerősíti, hogy a jogosulatakat Ön is tájékoztatta, és beszerezte a hozzájárulásukat) –, hogy a Felhasználói Tartalmak idegen webhelyeken átmenő „vírus“ közlemények lehetnek. Ezzel kapcsolatban Ön megerősíti, hogy Ön felel az idegen szabályok és a jogszabályok betartásáért, és ebben a tekintetben nem lehet minket felelősségre vonni a kötelezettségek megsértéséért.

A Felhasználói Tartalmak nem lehetnek illegálisak, erkölcstelenek, illetve nem sérthetik harmadik személyek jogait. Ezzel kapcsolatban fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a nyilvánvalóan illegális, erkölcstelen, illetve mások jogait sértő Felhasználói Tartalmakat eltávolítsuk.

Kérjük, hogy a vélhetően a vonatkozó jogszabályokba vagy a Felhasználói Feltételekben rögzített feltételekbe ütköző vagy mások jogait sértő Felhasználói Tartalmakat jelentse a mail@loreal.hu e-mail címen! Kivizsgáljuk az ügyet, és szükség esetén eltávolítjuk az ilyen tartalmakat.

5. FÓRUM

A webhelyen felületet biztosíthatunk arra, hogy Ön más felhasználókkal kommunikálhasson („Fórum“).
A Fórumot csak a jogszabályoknak, az erkölcsnek, illetve a Felhasználói Feltételekben rögzített feltételeknek megfelelően, valamint mások jogainak figyelembe vételével lehet igénybe venni.
Kérjük, hogy a vélhetően jogszabályokbavagy a Felhasználói Feltételekben rögzített feltételekbe ütköző vagy mások jogait sértő közleményeket jelentse a mail@loreal.hu e-mail címen! Kivizsgáljuk az ügyet, és szükség esetén eltávolítjuk az ilyen közleményeket.

6. A WEBHELYEN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK

6.1 Általános rendelkezések

Arra törekszünk, hogy pontos és naprakész információkat szolgáltassunk, de nem garantálhatjuk minden információ technikai megbízhatóságát és hozzáférhetőségét, különösen ha az a mi irányításunkon kívül álló körülményektől függ.

A fent leírtak ellenére, többek között idegenek jogosulatlan beavatkozása miatt is keletkezhetnek pontatlanságok vagy hiányosságok. Kérjük, hogy a hibákat vagy hiányosságokat jelentse a mail@loreal.hu e-mail címen, és mi megtesszük a szükséges intézkedéseket.

6.2 Termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információk

Eltérő megjelölés hiányában a webhelyen bemutatott termékek és szolgáltatások a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 6:63–6:64. § szakaszainak értelmében nem minősülnek ajánlattételnek, hanem csak a Magyarországon általunk terjesztett termékek és szolgáltatások felsorolását jelentik. A termékeladásokra a felek között létrejövő külön szerződések vonatkoznak, amelyeknek minden részletre kiterjedő megállapodást kell tartalmazniuk.

6.3 Tanácsok és diagnosztikai eszközök

A webhelyen esetlegesen elérhető tanácsok és diagnosztikai eszközök egyszerű szimulációk, aminek szakértő kozmetikai tanácsadás a célja.

A rendelkezésre bocsátott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik az orvosi diagnózist, a klinikai konzultációt vagy az egészségügyi ellátást.

Javasoljuk, hogy további felvilágosításért forduljon orvosához, vagy írjon nekünk a mail@loreal.hu e-mail címre!

6.4 Hiperhivatkozások

A webhelyen található hiperhivatkozások idegenek által közzétett webhelyekre irányíthatják át Önt; mely idegen webhelyek tartalmáért nem vállalunk felelősséget. Ennek megfelelően, illetve tekintettel arra, hogy a webhelyen a hiperhivatkozások az internetes böngészés megkönnyítése érdekében vannak elhelyezve, kizárólag az Ön döntése és felelőssége, hogy ezeket az idegen webhelyeket felkeresi-e.

Ezenkívül, ha a webhelyre mutató hiperhivatkozásokat szeretne készíteni, engedélykérelmét küldje el nekünk a következő címre: mail@loreal.hu

7. A WEBHELY ÉS A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

A webhelyen található tartalmakat és információkat és a Felhasználási Feltételeket módosíthatjuk annak érdekében, hogy megfeleljünk a mindenkor hatályos szabályozásnak és fejlesszük a webhely minőségét. A változtatásokat be fogjuk építeni ezekbe a Felhasználási Feltételekbe.

8. ÜZEMELTETÉS

A webhely üzemeltetését a nanterre-i kereskedelmi cégjegyzékbe 398 517 169 számon bejegyzett Verizon France részvénytársaság biztosítja, melynek jegyzett tőkéje 45 120 823,47 EUR, bejegyzett székhelye pedig 100/101 Terrace Boieldieu La Défense, 92800 Puteaux, Franciaország.

9. SZEMÉLYES ADATOK

Személyes adatok kezelése a loreal.hu weboldalon

A L’Oréal arra törekszik, hogy példamutató vállalat legyen és közreműködjön egy szebb világ megteremtésében. Rendkívül fontosnak tartunk olyan értékeket, mint az őszinteség és az átláthatóság. Vásárlóinkkal hosszú távú kapcsolat kialakítására törekszünk, melynek alapja a bizalom és a kölcsönös érdekeink. Ennek a felfogásnak megfelelően számunkra kiemelten fontos az, hogy megvédjük az Ön személyes adatait. Ezért szeretnénk tájékoztatni arról, hogy hogyan zajlik az Ön személyes adatainak kezelése.

Személyes adatok

Ezen adatvédelmi tájékoztató olyan weboldalainkra, internetes alkalmazásainkra, online játékainkra, nyereményjátékainkra (“Platformok”) alkalmazandó, melyek keretében személyes adatok kezelése valósul meg. Ennek megfelelően ezen adatvédelmi tájékoztató nem alkalmazandó harmadik személy weboldalaira, beleértve azokat, melyek valamelyik Platformunkon elhelyezett hivatkozáson keresztül érthetőek el.

Mi tartozik ennek az Adatvédelmi Tájékoztatónak a hatálya alá?

Személyes adatait kizárólag az Ön beleegyezésével kezeljük, kivéve ha a jogszabályok eltérően rendelkeznek. Ön elsősorban az alábbi módok valamelyikén járulhat hozzá (i) kérdőívek kitöltésével (ii) nyereményjátékaink részeként (iii) áruk vagy szolgáltatások online rendelésekor, vagy marketing információk és promóciós anyagok küldésekor (iv) statisztikai vagy tudományos felmérésekben való részvétellel, vagy valamely más módon, melyről Önt előzetesen informálni fogjuk.

Személyes adatai különösen a következő adatokra terjednek ki:

 • • teljes név
 • • e-mail cím
 • • neme
 • • telefonszám
 • • irányítószám
 • • életkor

A fentieken felül, lehetséges, hogy az Ön beleegyezését kérjük ahhoz is, hogy IP címére, böngészőjének fajtájára vonatkozó adatokat is kezelhessük, anonim módon, informatikai rendszereinek irányításának és statisztikai célból.

Bizonyos esetekben ún. sütiket is használunk, melyek kisméretű, betűkből és számokból álló fájlok, melyeket letölt a számítógépére, amikor meglátogatja valamelyik digitális Platformunkat. A sütiket elsősorban abból a célból használjuk, hogy felismerjük Önt és személyre szabott beállításait alkalmazhassuk, amikor újra csatlakozik valamelyik Platformunkhoz

A böngészők alapbeállításai általában engedélyezik a sütik használatát, de ezen beállítások egyszerűen módosíthatóak. Azonban kérjük vegye figyelembe, hogy ha nem engedélyezi a sütik használatát, úgy lehetséges, hogy nem tud hozzáférni egyes Platformjainkhoz.

Weboldalainkon tett látogatásairól is kezelhetünk továbbá adatokat, tevékenysége alapján. Ezek azonban nem minősülnek személyes adatnak, mivel az alapján Ön nem beazonosítható. A fenti adatok részét képezheti különösen az, hogy mely oldalakat látogatta meg és, hogy mely termékek vagy szolgáltatások után érdeklődött. Ezek az adatok segítséget nyújtanak nekünk abban, hogy az Ön szükségleteinek megfelelően fejlesszük és testre szabhassuk szolgáltatásainkat. A fenti adatokat bizalmasnak minősülnek és kezelésük ennek megfelelően is történik.

Hogyan használjuk fel személyes adatait?

Személyes adatait elsősorban kereskedelmi és marketing célokra használjuk, vagy arra, hogy az Ön részére termékeket vagy szolgáltatásokat ajánlhassunk. Adatait tudományos vagy statisztikai célból is kezelhetjük, vagy más olyan célra melyet az adott adatkezelésbe való beleegyezésben meghatároznak. Személyes adatait kizárólag a meghatározott célokból kezeljük és nem egyesítjük más adatokkal, kivéve akkor, ha ahhoz Ön hozzájárul.

Ön bármikor felveheti velünk a kapcsolatot postán, e-mailben vagy telefonon (a kapcsolattartásra vonatkozó adatokat megtalálja az Ön által használt Platform felhasználási feltételeiben), hogy információkat kapjon az általunk kezelt személyes adatairól.

Amennyiben Ön úgy találja, hogy az Önre vonatkozóan hibás vagy helytelen személyes adatokat kezelünk, kérheti azok helyesbítését, kiegészítését. Továbbá az Önre vonatkozó, általunk kezelt bármely személyes adat törlését is kérheti.

Hogyan férhet hozzá személyes adataihoz?

Személyes adatait megoszthatjuk harmadik személyekkel is, különösen a L’Oréal cégcsoport más tagjaival és olyan ügynökségekkel, akikkel áruinkkal és szolgáltatásainkkal kapcsolatban együttműködünk. Ezen harmadik személyekkel minden esetben a jogszabályok által előírt adatfeldolgozói szerződést kötünk. Minden esetben jelezzük az adatkezeléshez való hozzájárulásában, hogy kik azok a harmadik személyek, akik esetleg hozzáférhetnek személyes adataihoz. Személyes adatait csak állami szervekkel osztjuk meg, amennyiben azt jogszabály előírja.

Szigorúan előírjuk szolgáltatóink (és az adatkezelők) részére, hogy az Ön személyes adatait kizárólag szolgáltatásaink megvalósításához és az adatkezelés céljainak megfelelően használják fel az Ön személyes adatait. Előírjuk továbbá azt is, hogy ezek a szolgáltatók az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően járjanak el és, hogy biztosítsák az adatok bizonságát, elkerülve azt, hogy ahhoz illetéktelenek is hozzáférhessenek.

Megosztjuk másokkal is a személyes adatait?

Az Ön személyes adatait jelen Szabályzatnak megfelelően kezeljük és tároljuk adatbázisainkban, melyek kizárólag alkalmazottaink és szolgáltatóink részére elérhetőek.